Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dive
/daiv/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nhảy lao đầu xuống (nước...); sự lặn
 • (hàng không) sự đâm bổ xuống, sự bổ nhào xuống (máy bay)
 • (hàng hải) sự lặn (tàu ngầm)
 • sự vụt biến mất, sự vụt lao biến đi
 • sự thọc tay vào túi
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quán rượu chui (nơi lui tới của bọn vô lại...)
 • chỗ ẩn náu (của bọn lưu manh
 • cửa hàng ở tầng hầm (thường bán một số hàng đặc biệt)
  • an oyster dive
   cửa hàng bán sò ở tầng hầm
nội động từ
 • nhảy lao đầu xuống (nước...); lặn
 • (hàng không) đâm bổ xuống, bổ nhào xuống (máy bay)
 • (hàng hải) lặn (tàu ngầm)
 • lặn xuống thình lình, chìm xuống thình lình; vụt lao biến đi, vụt biến mất
  • to dive into the bushes
   thình lình biến mất trong bụi rậm
 • (+ into) thọc tay vào (túi, nước...)
  • to dive into one's pocket
   thọc tay vào túi
 • (+ into) chìm đắm vào, mải mê vào, đi sâu vào (công việc nghiên cứu cái gì...)
Related words
Related search result for "dive"
Comments and discussion on the word "dive"