Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dove
/dʌv/
Jump to user comments
danh từ
 • chim bồ câu
 • điển hình ngây thơ, hiền dịu
 • người đem tin mừng; sứ giả của hoà bình
  • Dove of Peace
   chim bồ câu hoà bình
 • người yêu quý, "bồ câu nhỏ" (tiếng gọi thân mật)
  • my dove
   em yêu quí của anh, con bồ câu nhỏ của anh
 • (chính trị) người chủ trương hoà bình (đối với kẻ hiếu chiến)
Related words
Related search result for "dove"
Comments and discussion on the word "dove"