Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
eat
/i:t/
Jump to user comments
động từ ate, eaten
 • ăn; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ăn cơm
  • this gaufer eats very crispy
   bánh quế này ăn giòn
 • ăn mòn, ăn thủng, làm hỏng
  • acids eat [intio] metals
   axit ăn mòn kim loại
  • the moths have eaten holes in my coat
   nhậy ăn thủng cái áo choàng của tôi thành lỗ
 • nấu cơm (cho ai)
IDIOMS
 • to eat away
  • ăn dần ăn mòn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
 • to eat up
  • ăn sạch, ăn hết; ngốn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
 • to eat humble pie
  • (xem) humble
 • to eat one's dinners (terms)
  • học để làm luật sư
 • to eat one's heart out
  • (xem) heart
 • to eat one's words
  • rút lui ý kiến của mình, tự nhiên là sai
 • to eat someone out of house ans home
  • ăn sạt nghiệp ai
 • to be eaten up with pride
  • bị tính kiêu căng hoàn toàn khống chế
 • horse eats its head off
  • ngựa ăn hại chẳng được tích sự gì
 • well, don't eat me!
  • (đùa cợt) này, định ăn thịt tôi à!
Comments and discussion on the word "eat"