Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
effective
/'ifektiv/
Jump to user comments
tính từ
 • có kết quả
 • có hiệu lực, có kết quả
  • to become effective
   bắt đầu có hiệu lực
 • có tác động, có ảnh hưởng; gây ấn tượng
 • đủ sức khoẻ (để tòng quân...)
 • có thật, thật sự
danh từ
 • người đủ sức khoẻ (để tòng quân...)
 • lính chiến đấu
 • số quân thực sự có hiệu lực
 • tiền kim loại (trái với tiền giấy)
Related search result for "effective"
Comments and discussion on the word "effective"