Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
die
/dai/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều dice
 • con súc sắc
IDIOMS
 • the die in cast
  • số phận (mệnh) đã định rồi
 • [to be] upon the die
  • lâm nguy, lâm vào cảnh hiểm nghèo; lâm vào thế một mất một còn
 • as straight (true) as a die
  • thằng ruột ngựa
danh từ, số nhiều dies
 • (kiến trúc) chân cột
 • khuôn rập (tiền, huy chương...)
 • (kỹ thuật) khuôn kéo sợi
 • (kỹ thuật) bàn ren (đinh ốc...)
động từ
 • chết, mất, từ trần; băng hà (vua); tịch; hy sinh
  • to die of illeness
   chết vì ốm
  • to die in battle (action)
   chết trận
  • to die by the sword
   chết vì gươm đao
  • to die by one's own hand
   tự mình làm mình chết
  • to die from wound
   chết vì vết thương
  • to die at the stake
   chết thiêu
  • to die for a cause
   hy sinh cho một sự nghiệp
  • to die in poverty
   chết trong cảnh nghèo nàn
  • to die a glorious death
   chết một cách vinh quang
  • to die through neglect
   chết vì không ai chăm sóc (không ai nhìn ngó tới)
  • to die rich
   chết giàu
  • to die the death of a hero
   cái chết của một người anh hùng
 • mất đi, tắt đi, tàn lụi, không còn nữa; bị quên đi
  • the secret will die with him
   điều bí mật mất đi theo với hắn, hắn mất đi mang theo cả điều bí mật
  • great deeds can't die
   những việc làm vĩ đại không bao giờ có thể mất đi được
  • to be dying for (to)
   thèm chết đi được, muốn chết đi được, khao khát
  • to be dying for something
   muốn cái gì chết đi được
  • to be dying to something
   muốn làm cái gì chết đi được
 • se lại đau đớn, chết lặng đi (lòng, trái tim)
  • my heart died within me
   lòng tôi se lại đau đớn
IDIOMS
 • to die away
  • chết dần, chết mòn, tàn tạ; tàn lụi (lửa...); tắt dần, bặt dần (tiếng động...); nguôi đi (cơn giận...); mất dần; tan biến đi
 • to die off
  • chết đột ngột; tắt phụt đi (ngọn đèn...); mất biến
  • chết lần lượt, chết dần chết mòn hết (một dân tộc...)
 • to die out
  • chết hết, chết sạch; tắt ngấm (ngọn lửa...); mất biến, mất hẳn (phong tục tập quán...)
  • chết dần, chết mòn; tắt dần, lụi dần
  • trưởng thành lỗi thời (kiểu quần áo...)
 • to die game
  • (xem) game
 • to die hard
  • (xem) hard
 • to die in harness
  • (xem) harness
 • to die in one's shoes (boots)
  • chết bất đắc kỳ tử; chết treo
 • to die in the last ditch
  • (xem) ditch
 • to die of laughing
  • cười lả đi
 • I die daily
  • (kinh thánh), hằng ngày tôi đau buồn muốn chết đi được
 • never say die
  • (xem) never
Related search result for "die"
Comments and discussion on the word "die"