Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
fruit
Jump to user comments
{{fruits}}
danh từ giống đực
 • quả, trái
  • Fruits comestibles
   quả ăn được
 • con đẻ; thành quả
  • Fruit d'un amour illégitime
   con đẻ của mối tình bất chính
  • Le fruit du travail
   thành quả lao động
  • La misère est le fruit de la paresse
   nghèo khổ là con đẻ của tính lười biếng
 • (số nhiều) thổ sản, hoa lợi
 • (từ cũ; nghĩa cũ) lúc tráng miệng
  • Se lever avant le fruit
   đứng dậy trước lúc ăn tráng miệng
  • fruit défendu
   của cấm
  • fruits de mer
   tôm ốc ngao sò (ở biển)
  • fruit monté
   mâm quả, khay quả, đĩa quả (dọn ra bàn)
  • fruits pendants par les branches
   (luật học, (pháp lý)) quả còn trên cây
  • fruits pendants par les racines
   (luật học, (pháp lý)) mùa màng chưa thu hoạch
  • fruit rare
   của lạ
  • fruit sec
   (nghĩa bóng) sinh viên thi hỏng; người vô dụng
danh từ giống đực
 • (kiến trúc) độ nghiêng mặt ngòi (của một bức tường xây thót ngọn)
Related search result for "fruit"
Comments and discussion on the word "fruit"