Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
gather
/'gæðə/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tập hợp, tụ họp lại
  • to gather a crowd round
   tập hợp một đám đông quanh mình
 • hái, lượm, thu thập
  • to gather flowers
   hái hoa
  • to gather information
   lượm tin tức
  • to gather experience
   thu thập kinh nghiệm
 • lấy, lấy lại
  • to gather breath
   lấy hơi
  • to gather strength
   lấy lại sức
 • chun, nhăn
  • to gather a coat at the waist
   chun áo ở thắt lưng
  • to gather the brows
   nhăn mày
 • hiểu, nắm được; kết luận, suy ra
  • I can't gather nothing from his speech
   tôi chẳng hiểu hắn ta nói gì
nội động từ
 • tập hợp lại, tụ họp lại, kéo đến
  • a crowd gathered round him
   một đám đông tụ họp quanh anh ta
  • the clouds are gathering
   mây đang kéo đến
 • to ra, phóng đại, tăng lên
  • the rumour gathered as it spread
   tin đồn càng lan đi càng được phóng đại mãi
 • (y học) mưng mủ (nhọt)
IDIOMS
 • to gather up
  • nhặt (cái gì) lên
  • thu thập lại, tập trung
   • to gather up one's forces
    tập trung lực lượng
  • thu (gọn) lại
   • to gather up one's legs
    ngồi thu chân lại
   • to gather oneself up on the divan
    ngồi thu mình trên đi văng
 • to be gathered to one's fathers
  • chết, về chầu tổ
 • rolling stone gathers no moss
  • lăn lóc đổi nghề lắm rút cục chẳng tinh nghề nào
Related search result for "gather"
Comments and discussion on the word "gather"