Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
grease
/gri:s/
Jump to user comments
danh từ
 • mỡ (của súc vật)
 • dầu, mỡ, mỡ, dầu nhờn
  • wood in the grease
   lông cừu chưa tẩy nhờn
 • (thú y học) bệnh thối gót (ngựa)
 • (dược học) thuốc mỡ
IDIOMS
 • in grease; in pride of grease; in prime of grease
  • béo giết thịt được rồi
ngoại động từ
 • bôi mỡ, bơm mỡ, xoa mỡ
 • (nghĩa bóng) làm cho trơn tru (công việc)
 • (thú y học) làm thối gót (ngựa)
IDIOMS
 • to grease the hand (the fist, the wheels)
  • đút lót
 • like greased lightning
  • (từ lóng) nhanh như chớp
Related words
Related search result for "grease"
Comments and discussion on the word "grease"