Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hip
/hip/
Jump to user comments
danh từ
 • (giải phẫu) hông
 • (kiến trúc) mép bờ (mái nhà)
IDIOMS
 • to have someone on the hip
  • thắng thế ai
  • đặt ai vào thế bất lợi
 • to smile somebody hip and thigh
  • (xem) smite
danh từ
 • (thực vật học) quả tầm xuân (quả của cây hoa tầm xuân)
danh từ
 • chứng u buồn, chứng buồn u uất ((cũng) hyp)
ngoại động từ
 • làm chán nản, làm phiền muộn
thán từ
 • hoan hô!
tính từ
 • (như) hep
Related search result for "hip"
Comments and discussion on the word "hip"