Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
strike
/straik/
Jump to user comments
ngoại động từ struck; struck, stricken
 • đánh, đập
  • to strike one's hand on the table
   đập tay xuống bàn
  • to strike a blow
   đánh một cú
  • to strike hands
   (từ cổ,nghĩa cổ) bắt tay
  • ship strikes rock
   tàu va phải đá
  • tree struck by lightning
   cây bị sét đánh
  • to be stricken with paralysis
   bị tê liệt
 • đánh, điểm
  • to strike sparks (fire, light) out of flint
   đánh đá lửa
  • to strike a match
   đánh diêm
  • clock strikes five
   đồng hồ điểm năm giờ
 • đúc
  • to strike coin
   đúc tiền
 • giật (cá, khi câu)
 • dò đúng, đào đúng (mạch dầu, mạch mỏ...)
 • đánh, tấn công
 • đập vào
  • to strike the ears
   đập vào tai (âm thanh...)
  • a beautiful sight struck my eyes
   một cảnh tượng đẹp đập vào mắt tôi
  • the light struck the window
   ánh sáng rọi vào cửa sổ
  • the idea suddenly struck me
   tôi chợt nảy ra ý nghĩ
 • làm cho phải chú ý, gây ấn tượng
  • what strikes me is his generosity
   điều làm tôi chú ý là tính hào phóng của anh ta
  • how does it strike you?
   anh thấy vấn đề ấy thế nào?
  • it strikes me as absolutely perfect
   tôi cho rằng điều đó tuyệt đối đúng
 • thình lình làm cho; gây (sợ hãi, kinh ngạc...) thình lình
  • to be struck with amazement
   hết sức kinh ngạc
  • to strike terror in someone's heart
   làm cho ai sợi chết khiếp
 • đâm vào, đưa vào; đi vào, tới, đến
  • plant strikes its roots into the soil
   cây đâm rễ xuống đất
  • to strike a track
   đi vào con đường mòn
  • to strike the main road
   tới con đường chính
 • gạt (thùng khi đong thóc...)
 • xoá, bỏ, gạch đi
  • to strike a name out
   xoá một tên đi
  • to strike a word through
   gạch một từ đi
 • hạ (cờ, buồm)
 • bãi, đình (công)
  • to strike work
   bãi công, đình công
 • tính lấy (số trung bình)
 • làm thăng bằng (cái cân)
 • lấy (điệu bộ...)
 • (sân khấu) dỡ và thu dọn (phông); tắt (đèn)
 • dỡ (lều)
  • to strike tents
   dỡ lều, nhổ trại
nội động từ
 • đánh, nhằm đánh
  • to strike at the ball
   nhắm đánh quả bóng
 • gõ, đánh, điểm
  • the hour has struck
   giờ đã điểm
 • bật cháy, chiếu sáng
  • light strikes upon something
   ánh sáng rọi vào một vật gì
  • match will not strike
   diêm không cháy
 • đớp mồi, cắn câu (cá)
 • đâm rễ (cây)
 • tấn công
 • thấm qua
  • cold strikes into marrow
   rét thấm vào tận xương tuỷ
 • đi về phía, hướng về
  • to strike across a field
   vượt qua một cánh đồng
  • to strike to the right
   rẽ về tay phải
 • hạ cờ; hạ cờ đầu hàng, đầu hàng
  • ship strikes
   tàu hạ cờ đầu hàng
 • bãi công, đình công
IDIOMS
 • to strike at
  • nhằm vào, đánh vào
   • to strike at the root of something
    doạ triệt cái gì đến tận gốc
 • to strike back
  • đánh trả lại
  • đi trở lại
 • to strike down
  • đánh ngã (đen & bóng)
 • to strike off
  • chặt đứt, xoá bỏ; bớt đi
 • to strike out
  • xoá bỏ, gạch bỏ
  • (+ at) đấm (ai); vung (tay chân khi bơi)
  • lao vụt đi (người bơi...)
  • nghĩ ra, đề ra (kế hoạch...)
   • to strike out a line for oneself
    nghĩ ra được một đường lối độc đáo; to ra có óc sáng tạo
 • to strike through
  • xuyên qua, thấm qua
 • to strike someone dumb
  • (xem) dumb
 • to strike home
  • (xem) home
 • to strike oil
  • đào đúng mạch dầu
  • làm ăn phát đạt
 • to strike up an acquaintance
  • làm quen (với ai)
 • to strike up a tune
  • cất tiếng hát, bắt đầu cử một bản nhạc
 • to strike upon an idea
  • nảy ra một ý kiến
 • to strike it rich
  • dò đúng mạch mỏ... có trữ lượng cao
  • phất
 • to strike in a talk with a suggestion
  • xen vào câu chuyện bằng một lời gợi ý
 • to strike white the iron is hot
  • (xem) iron
danh từ
 • cuộc đình công, cuộc bãi công
  • to go on strike
   bãi công
  • general strike
   cuộc tổng bãi công
 • mẻ đúc
 • sự đột nhiên dò đúng (mạch mỏ)
 • sự phất
 • sự xuất kích
 • que gạt (dấu, thùng đong thóc)
Related search result for "strike"
Comments and discussion on the word "strike"