Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
manner
/'mænə/
Jump to user comments
danh từ
 • cách, lối, kiểu
 • in
danh từ
 • cách, lối, thói, kiểu
  • in (after) this manner
   theo cách này
  • in a manner of speaking
   (từ cổ,nghĩa cổ) có thể nói là, có thể cho là
 • dáng, vẻ, bộ dạng, thái độ, cử chỉ
  • there is no trace of awkwardness in one's manner
   không có một chút gì là vụng về trong thái độ của mình
 • (số nhiều) cách xử sự, cách cư xử
  • bad manners
   cách xử sự xấu, cách cư xử không lịch sự
  • to have no manners
   thô lỗ, không lịch sự chút nào
 • (số nhiều) phong tục, tập quán
  • according to the manners of the time
   theo phong tục của thời bây giờ
 • lối, bút pháp (của một nhà văn, hoạ sĩ...)
  • a picture in the manner of Raphael
   một bức tranh theo lối Ra-pha-en
 • loại, hạng
  • all manner of people
   tất cả các hạng người
IDIOMS
 • by all manner of mean
  • (xem) means
 • by no manner of means
  • (xem) mean
 • in a manner
  • theo một cách hiểu nào đó; ở mức độ nào đó
 • to the manner born
  • bẩm sinh đã quen (với cái gì, làm gì...)
Related words
Related search result for "manner"
Comments and discussion on the word "manner"