Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
way
/wei/
Jump to user comments
danh từ
 • đường, đường đi, lối đi
  • way in
   lối vào
  • way out
   lối ra
  • way through
   lối đi qua
  • a public way
   con đường công cộng
  • covered way
   lối đi có mái che, nhà cầu
  • permanent way
   nền đường sắt (đã làm xong)
  • to be on one's way to
   trên đường đi tới
  • on the way
   dọc đường
  • to be under way
   đang đi, đang trên đường đi (nghĩa bóng) đang tiến hành
  • to lose one's
   lạc đường
  • to find way home
   tìm đường về nhà
  • to block (stop) the way
   ngăn (chặn, chắn) đường
  • to clear the way
   dọn đường; mở thông đường
  • to make the best of one's way
   đi thật nhanh
  • to make way for
   tránh đường cho, để cho qua
  • to pave the way for
   mở đường cho, chuẩn bị cho
  • in the way
   làm trở ngại, chặn lối, ngáng đường
  • to be in someone's way
   làm trở ngại ai, ngáng trở ai
  • to get out of the way of someone
   tránh khỏi đường đi của ai
  • to stand in the way of someone
   chặn đường (tiến lên) của ai
 • đoạn đường, quãng đường, khoảng cách
  • it's a long way from Hanoi
   cách Hà nội rất xa
  • to go a long way
   đi xa
  • to be still a long way off perfection
   còn xa mới hoàn mỹ được
 • phía, phương, hướng, chiều
  • the right way
   phía phải; (nghĩa bóng) con đường ngay, con đường đúng
  • the wrong way
   phía trái; (nghĩa bóng) con đường sai lầm
  • which way is the wind blowing?
   gió thổi theo phương nào?
  • this way
   hướng này
  • this way out
   đường ra phía này
 • cách, phương pháp, phương kế, biện pháp
  • in no way
   chẳng bằng cách nào
  • to go the right way to
   chọn cách tốt để
  • to go one's own way
   làm theo cách của mình
  • to see one's way to
   có cách để
  • to find way to
   tìm ra cách để
  • to have one's own way
   làm theo ý muốn; muốn gì được nấy
  • where there is a will there is a way
   có chí thì nên
 • cá tính, lề thói
  • in the way of business
   theo thói thường, theo lề thói
  • English ways of living
   lối sống Anh
  • in a friendly way
   một cách thân mật
  • way of speaking
   cách nói
  • it is his way
   đó là cá tính của nó
  • it is the way of the world
   lề thói chung là thế; mọi người cũng làm như thế cả
  • ways and customs
   phong tục lề thói
  • to be ignorant of the ways of society
   không biết phép xã giao
 • việc; phạm vi, thẩm quyền
  • it is not in my way; it does not lie (come, fall) in my way
   không phải việc của tôi; không thuộc thẩm quyền của tôi
 • (thông tục) vùng ở gần
  • to live somewhere Hanoi way
   ở đâu đó gần Hà nội
 • tình trạng, tình thế, tình hình; giả định, giả thuyết
  • to be in a bad way
   ở vào tình trạng xấu
  • to be in a fair way of (to)
   ở trong tình thế thuận lợi để
 • mức độ, chừng mực
  • in a small way
   ở mức thấp, tầm thường; nho nhỏ
 • loại
  • something in the way of stationery
   cái gì đó thuộc loại đồ dùng văn phòng
 • mặt, phương diện
  • in many ways
   về nhiều mặt
  • in no way
   chẳng mặt nào, tuyệt nhiên không
 • sự tiến bộ, sự thịnh vượng
  • to make one's [own] way
   làm ăn thịnh vượng
  • to make way
   tiến, tiến bộ
 • quy mô; ngành kinh doanh; phạm vi hoạt động
  • way of business
   ngành kinh doanh
  • to be in a large way of business
   kinh doanh quy mô lớn
 • (hàng hải) sự chạy; tốc độ
  • to gather way
   tăng tốc độ
  • to lose way
   giảm tốc độ
  • to get under way
   lên đường, khởi hành, nhổ neo; khởi công
  • to be under way; to have way on
   đang chạy (tàu thuỷ)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đằng
  • way ahead (back, down, off, up)
   đằng trước (đằng sau, phía dưới, đằng xa, phía trên)
  • to know someone way back in 1950
   quen biết người nào từ năm 1950
IDIOMS
 • by the way
  • (xem) by
 • by way of
  • đi qua, bằng con đường
   • by way of Haiphong
    bằng con đường Hải phòng, qua Hải phòng
  • như là, coi như là, như thể
   • by way of compliment
    như là một lời khen
 • the farthest way about is the nearest way home
 • the longest way round is the shortest way home
  • (tục ngữ) đường chính lại gần, đường tắt hoá xa
 • to give way
  • (xem) give
 • to go out of one's way to be rude
  • hỗn xược một cách vô cớ
 • to go the way of all the earth
 • to go the way of all flesh
 • to go the way of nature
  • (xem) go
 • to lead the way
  • (xem) lead
 • parting of the ways
  • (xem) parting
 • to put oneself out of the way
  • chịu phiền chịu khó để giúp người khác
Related search result for "way"
Comments and discussion on the word "way"