Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
nag
/næg/
Jump to user comments
danh từ
 • con ngựa nhỏ
động từ
 • mè nheo, rầy la
  • to be always nag give at somebody
   lúc nào cũng mè nheo ai
  • to somebody into doing something
   rầy la ai cho đến lúc phải làm cái gì
Related words
Related search result for "nag"
Comments and discussion on the word "nag"