Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hurt
/hə:t/
Jump to user comments
danh từ
 • vết thương, chỗ bị đau
 • điều hại, tai hại
 • sự chạm đến, sự xúc phạm, sự làm tổn thương
  • a hurt to seomeone's reputatuion
   điều xúc phạm đến thanh danh của ai
  • a hurt to someone's pride
   điều chạm đến lòng tự ái của ai
ngoại động từ
 • làm bị thương, làm đau
  • to hurt one's arm
   làm đau cánh tay
 • gây tác hại, gây thiệt hại, làm hư, làm hỏng
  • rain has hurt the crop
   mưa gây thiệt hại cho mùa màng
 • chạm, xúc phạm, làm tổn thương
  • to hurt someone's pride
   làm chạm lòng tự ái của ai
  • to hurt someone's reputation
   xúc phạm đến thanh danh của ai
nội động từ
 • (thông tục) đau, bị đau
  • does your hant hurt?
   tay anh có đau không?
 • (thông tục) bị tổn hại, bị tổn thương; bị xúc phạm
Related search result for "hurt"
Comments and discussion on the word "hurt"