Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
past
/pɑ:st/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) quá khứ, đã qua, (thuộc) dĩ vãng
  • for the past few days
   mấy ngày qua
  • his pain is past now
   cơn đau của anh ấy đã qua rồi
 • (ngôn ngữ học) quá khứ
  • past tense
   thói quá khứ
  • past participle
   động tính từ quá khứ
danh từ
 • quá khứ, dĩ vãng; quá khứ không hay ho gì
 • (ngôn ngữ học) ((thường) the past) thời quá khứ
phó từ
 • qua
  • to walk past
   đi qua
  • to run past
   chạy qua
 • quá
  • the train is past due
   xe lửa quá giờ rồi mà chưa đến
giới từ
 • quá, vượt, quá, hơn
  • it is past six
   đã quá sáu giờ hơn
  • he is past fifty
   ông ta đã hơn (ngoài) năm mươi
  • past endurance
   vượt quá sự chịu đựng, không thể chịu đựng nổi
 • qua
  • to run past the house
   chạy qua nhà
Related search result for "past"
Comments and discussion on the word "past"