Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
prompt
/prompt/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • xúi giục; thúc giục; thúc đẩy
  • to prompt someone to do something
   xúi giục ai làm việc gì
 • nhắc, gợi ý
  • to prompt ab actor
   nhắc một diễn viên
 • gợi, gây (cảm hứng, ý nghĩ...)
danh từ
 • sự nhắc
 • lời nhắc
  • to give an actor a prompt
   nhắc một diễn viên
danh từ
 • kỳ hạn trả tiền, kỳ hạn trả nợ
tính từ
 • mau lẹ, nhanh chóng; ngay, ngay tức thì, tức thời
  • a prompt decision
   sự quyết định ngay
  • a prompt reply
   câu trả lời ngay
  • for prompt eash
   trả tiền ngay, tiền trao cháo múc
  • prompt iron
   sắt bán giao hàng và trả tiền ngay
 • sẵn sàng
  • men prompt to volunteer
   những người sẵn sàng tình nguyện
Related search result for "prompt"
Comments and discussion on the word "prompt"