Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
ranger
Jump to user comments
ngoại động từ
 • sắp thành hàng
  • Ranger des soldats
   sắp quân thành hàng
 • sắp xếp; xếp dọn
  • Ranger des papiers
   sắp xếp giấy tờ
  • Ranger sa chambre
   xếp dọn phòng
 • dẹp
  • Ranger sa voiture
   dẹp chiếc xe (ra nơi khác)
 • đặt; kéo
  • Ranger quelqu'un sous ses ordres
   đặt ai dưới quyền sai bảo của mình
  • Ranger quelqu'un de son côté
   kéo ai về phe mình
 • (hàng hải) đi gần, đi dọc theo
  • Ranger une côte
   đi dọc theo bờ biển
 • (từ cũ, nghĩa cũ) liệt vào hàng, để vào hạng
  • Ranger un auteur parmi les classiques
   liệt một tác giả vào hàng các tác giả cổ điển
Related search result for "ranger"
Comments and discussion on the word "ranger"