Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
scatter
/'skætə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tung rắc, sự rải ra, sự phân tán
 • tầm phân tán (đạn)
 • những cái được tung rắc, những cái được rải ra
động từ
 • tung, rải, rắc, gieo
  • to scatter seed
   gieo hạt giống
  • to scatter gravel on road
   rải sỏi lên mặt đường
 • đuổi chạy tán loạn
 • làm tan (mây, hy vọng...)
 • toả (ánh sang)
 • lia, quét (súng)
Related search result for "scatter"
Comments and discussion on the word "scatter"