Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shout
/ʃaut/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng kêu; sự la hét, sự hò hét
 • (từ lóng) chầu khao
  • it is my shout
   đến chầu tớ khao, đến lượt tớ làm đầu tàu
động từ
 • la hét, hò hét, reo hò
  • to shout at the top of one's voice
   gân cổ lên mà hét
  • to shout for joy
   reo hò vui sướng
 • quát tháo, thét
  • don't shout at me
   đừng quát tôi
 • (từ lóng) khao, thết
  • to shout someone a drink
   khao ai chầu rượu, thết ai chầu rượu
IDIOMS
 • to shout down
  • la phản đối, la thét buột (một diễn giả) phải thôi nói
Related search result for "shout"
Comments and discussion on the word "shout"