Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
abuse
/ə'bju:s/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lạm dụng, sự lộng hành
  • abuse of power
   sự lạm quyền
  • to remedy abuses
   sửa chữa thói lạm dụng
 • thói xấu, hủ tục
 • sự lăng mạ, sự sỉ nhục, sự chửi rủa, sự xỉ vả
 • sự nói xấu, sự gièm pha
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) sự ngược đãi, sự hành hạ
  • an abuse of animals
   sự hành hạ súc vật
ngoại động từ
 • lạm dụng (quyền hành...)
 • lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa
 • nói xấu, gièm pha
  • to abuse somebody behind his bock
   nói xấu sau lưng ai
 • (từ cổ,nghĩa cổ) lừa dối, lừa gạt
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) ngược đãi, hành hạ
Related search result for "abuse"
Comments and discussion on the word "abuse"