Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
skip
/skip/
Jump to user comments
danh từ
 • (thể dục,thể thao) đội trưởng, thủ quân
 • ông bầu
danh từ
 • thùng lồng (để chuyển người, đồ vật lên xuống hầm mỏ)
 • (như) skep
 • sự nhảy nhót, sự nhảy cẫng
 • sự nhảy dây
 • nhảy, bỏ quãng
  • to skip from one subject to another
   đang chuyện nọ nhảy (rọ) sang chuyện kia
  • he skips as he reads
   khi đọc, anh ấy bỏ quãng
 • nhảy lớp
 • (từ lóng) chuồn, lủi, đi mất
ngoại động từ
 • nhảy, bỏ, quên
  • to skip a passage
   nhảy một đoạn
  • to skip a form
   nhảy một lớp
  • to skip the descriptions
   bỏ không đọc những đoạn tả, quên không đọc những đoạn tả
Related search result for "skip"
Comments and discussion on the word "skip"