Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rest
/rest/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nghỉ ngơi; lúc nghỉ ngơi; giấc ngủ
  • a day of rest
   ngày nghỉ
  • to go (retire) to rest
   đi ngủ
  • to take a rest
   nghỉ ngơi, đi ngủ
 • sự yên tâm, sự yên lòng, sự thanh thản, sự thư thái (trong tâm hồn)
  • to be at rest
   yên tâm, thư thái
  • to set someone's mind at rest
   làm cho ai yên lòng
 • sự yên nghỉ (người chết)
  • to be at rest
   yên nghỉ (người chết)
  • to lay somebody to rest
   đưa ai đến chỗ yên nghỉ cuối cùng, chết
 • sự ngừng lại
  • to bring to rest
   cho ngừng lại
 • nơi trú tạm, chỗ nghỉ ngơi (cho những thuỷ thủ, người lái xe...)
 • cái giá đỡ, cái chống, cái tựa
 • (âm nhạc) lặng; dấu lặng
IDIOMS
 • to set a question at rest
  • giải quyết một vấn đề
nội động từ
 • nghỉ, nghỉ ngơi; ngủ
  • to rest from one's labours
   nghỉ làm việc
  • never let the enemy rest
   không để cho kẻ địch ngơi một lúc nào
  • to rest on one's oars
   tạm nghỉ tay chèo; (nghĩa bóng) nghỉ ngơi
 • yên nghỉ, chết
 • ngừng lại
  • the matter can't here
   vấn đề không thể ngừng lại ở đây được
 • (+ on, upon) dựa trên, tựa trên, đặt trên, chống vào ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • the arch rests on two big pillars
   khung vòm đặt trên hai cột lớn
  • a heavy responsibility rests upon them
   một trách nhiệm nặng nề đè lên vai họ
 • ỷ vào, dựa vào, tin vào
  • to rest on somebody's promise
   tin vào lời hứa của ai
 • (+ on, upon) ngưng lại, đọng lại, nhìn đăm đăm vào, mải nhìn (mắt...)
  • the red glow rests on the top of the trees
   ánh hồng ngưng lại trên những chòm cây
  • his eyes rested in the crowd
   mắt anh ta nhìn đăm đăm vào đám đông
ngoại động từ
 • cho nghỉ ngơi
  • to rest one's horse
   cho ngựa nghỉ
  • the green light rests the eyes
   ánh sang màu lục làm dịu mắt
  • to rest oneself
   nghỉ ngơi
 • đặt lên, dựa vào, chống
  • to rest one's elbows on the table
   chống khuỷ tay lên bàn
  • to rest a ladder against the wall
   dựa thang vào tường
 • dựa trên cơ sở, đặt trên cơ sở, căn cứ vào
  • he rests all his suspicious on that letter
   hắn cứ dựa vào bức thư đó mà dặt tất cả sự nghi ngờ
danh từ
 • (the rest) vật còn lại, cái còn lại; những người khác, những cái khác
  • and all the rest of it
   và tất cả những cái còn lại; và tất cả những cái khác có thể kể ra và vân vân
  • for the rest
   về phần còn lại; vả lại; vả chăng
 • (tài chính) quỹ dự trữ
 • (thương nghiệp) sổ quyết toán
nội động từ
 • còn, vẫn còn, vẫn cứ, cứ
  • you may rest assured that...
   anh có thể cứ tin chắc (yên trí) là...
 • (+ with) tuỳ thuộc vào, tuỳ ở (ai để giải quyết việc gì)
  • the final decision now rests with you
   bây giờ quyết định cuối cùng là tuỳ ở anh
Related search result for "rest"
Comments and discussion on the word "rest"