Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
spell
/spel/
Jump to user comments
danh từ
 • lời thần chú
 • bùa mê
  • under a spell
   bị bùa mê
 • sự làm say mê; sức quyến rũ
  • to cast a spell on
   làm say mê
ngoại động từ spelled, spelt
 • viết vần, đánh vần; viết theo chính tả
  • to spell in full
   viết nguyên chữ
 • có nghĩa; báo hiệu
  • to spell ruin to
   báo hiệu sự suy tàn của
IDIOMS
 • to spell backward
  • đánh vần ngược (một từ)
  • (nghĩa bóng) hiểu nhầm, hiểu sai; thuyết minh sai
  • xuyên tạc ý nghĩa
 • to spell out
  • (thông tục) giải thích rõ ràng
danh từ
 • đợt, phiên (việc)
  • a cold spell
   một đợt rét
  • to work by spells
   thay phiên nhau làm việc
 • thời gian ngắn
  • to rest for a spell
   nghỉ một thời gian ngắn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cơn ngắn (bệnh)
 • (Uc) thời gian nghỉ ngắn
ngoại động từ
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) thay phiên (cho ai)
 • (Uc) cho nghỉ (ngựa)
nội động từ
 • (Uc) nghỉ một lát
Related search result for "spell"
Comments and discussion on the word "spell"