Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shed
/ʃed/
Jump to user comments
danh từ
 • lán, túp lều (đề hàng hoá, dụng cụ)
 • chuồng (trâu, bò, ngựa)
ngoại động từ shed
 • rụng (lá...), lột (da...)
  • tree sheds leaves
   cây rụng lá
  • snake sheds skin
   rắn lột da
  • stag sheds horn
   hươu rụng sừng
 • bỏ rơi, để rơi
  • to shed one's colleagues
   bỏ rơi đồng nghiệp
  • to shed tears
   rơi lệ
  • to shed one's blood for one's country
   đổ máu vì đất nước
 • tung ra, toả ra
  • to shed perfume
   toả hương thơm
  • lamp sheds light
   ngọn đèn toả ánh sáng
  • to shed love
   toả tình thương yêu
nội động từ
 • rụng (lá...), lột (rắn...)
Related search result for "shed"
Comments and discussion on the word "shed"