Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
sponge
/spʌndʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • bọt biển
 • cao su xốp (để tắm...)
 • vật xốp và hút nước (như bọt biển); gạc
 • người uống rượu như uống nước lã
 • người ăn bám, người ăn chực
IDIOMS
 • to pass the sponge over
  • bỏ qua, tha thứ (một lỗi lầm)
 • to throw up the sponge
  • (xem) throw
ngoại động từ
 • lau, chùi, cọ (bằng bọt biển)
 • ((thường) + out) tẩy, xoá (bằng bọt biển); xoá nhoà (ký ức...)
 • hút nước (bằng bọt biển)
 • bòn rút (bằng cách nịnh nọt)
nội động từ
 • vớt bọt biển
 • (+ on, upon) ăn bám, ăn chực
  • to sponge on someone for tobacco
   hút chực thuốc của ai
 • hút nước (như bọt biển)
IDIOMS
 • to sponge down
  • xát, cọ (bằng bọt biển)
 • to sponge off
  • lau, chùi (vết mực... bằng bọt biển)
 • to sponge up
  • hút, thấm (bằng bọt biển)
Related search result for "sponge"
Comments and discussion on the word "sponge"