Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
grub
/grʌb/
Jump to user comments
danh từ
 • ấu trùng, con giòi
 • (từ lóng) thức ăn, đồ nhậu; bữa chén đẫy
 • văn sĩ, viết thuê
 • người ăn mặc lôi thôi lếch thếch; người bẩn thỉu dơ dáy
 • người lang thang kiếm ăn lần hồi; người phải làm việc lần hồi; người phải làm việc vất vả cực nhọc
 • (thể dục,thể thao) quả bóng ném sát đất (crikê)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) học sinh học gạo
động từ
 • xới đất, bới đất
 • xới bới (khoai...), nhổ (cổ)
  • to grub up potatoes
   bới khoai
  • to grub up weeds
   nhổ cỏ dại
 • (grub about) lục tím
  • to grub about in the library
   lục tìm trong thư viện
  • pigs grub about among bushes
   lợn rúc tìm ăn trong bờ bụi
 • (grub on, along; away) vất vả, khó nhọc
  • to grub on (along)
   đi nặng nề khó nhọc; làm vất vả cực nhọc
 • (từ lóng) cho ăn cho uống, cho chén; ăn uống, nhậu nhẹt
Related words
Related search result for "grub"
Comments and discussion on the word "grub"