Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
butt
/bʌt/
Jump to user comments
danh từ
 • gốc (cây); gốc cuống (lá); báng (súng); đầu núm, đầu cán (roi, gậy...)
 • mẩu thuốc lá (hút còn lại)
 • cá mình giẹp (như cá bơn...)
 • (như) butt-end
danh từ
 • ((thường) số nhiều) tầm bắn
 • trường bắn; bia bắn và ụ đất sau bia
 • người làm trò cười; đích làm trò cười
  • to be the butt of the whole school
   là trò chơi cho cả trường
danh từ
 • cái húc, cái húc đầu
  • to come full butt against...
   húc đầu vào...
động từ
 • húc vào; húc đầu vào
  • to butt a man in the stomach
   húc đầu vào bụng ai
 • đâm vào, đâm sầm vào
  • to butt against a tree
   đâm sầm phải một cái cây
IDIOMS
 • to butt in
  • (thông tục) xen vào; nói xen vào; can thiệp vào
   • to butt in a conversation
    xen vào câu chuyện
Related search result for "butt"
Comments and discussion on the word "butt"