Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
then
/ðen/
Jump to user comments
phó từ
 • lúc đó, hồi ấy, khi ấy
  • he was a little boy then
   hồi ấy nó còn là một cậu bé
 • rồi, rồi thì, sau đó
  • what then?
   rồi sau đó thì sao?, rồi sao nữa?
 • vậy thì, như thế thì, trong trường hợp ấy
  • then why did you do it?
   vậy thì tại sao anh làm điều ấy?
  • but then
   nhưng trong trường hợp đó, nhưng như vậy
IDIOMS
 • now and then
  • (xem) now
 • now...then
  • (xem) now
liên từ
 • vậy, vậy thì, thế thì
  • is it rainning? then we had better stay at home
   trời mưa à? thế thì chúng ta nên ở nhà là hơn
IDIOMS
 • and then
  • hơn nữa, vả lại, thêm vào đó
tính từ
 • ở thời đó, ở thời ấy, ở hồi ấy, ở hồi đó
  • the then rulers
   bọn thống trị thời đó
danh từ
 • lúc đó, hồi ấy, khi ấy
  • before then
   trước lúc đó
  • by then
   lúc đó
  • from then onwards
   từ đó trở đi; từ lúc đó trở đi
  • until then
   đến lúc ấy
IDIOMS
 • every now and then
  • (xem) every
Related words
Related search result for "then"
Comments and discussion on the word "then"