Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
tan
/tæn/
Jump to user comments
danh từ
 • vỏ dà, vỏ thuộc da
 • màu nâu
 • màu da rám nắng
tính từ
 • màu vỏ dà, màu nâu
 • màu rám nắng
ngoại động từ
 • thuộc (da)
 • làm sạm, làm rám (da)
 • (thông tục) đánh đòn đau
nội động từ
 • thuộc được (da)
  • this leather tans easily
   loại da này dễ thuộc
 • sạn lại, rám nắng (da)
Related words
Related search result for "tan"
Comments and discussion on the word "tan"