Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
teem
/ti:m/
Jump to user comments
nội động từ
  • có nhiều, có dồi dào, đầy
    • fish teemed in this river
      sông này lắm cá
IDIOMS
  • to teem with
    • đầy, có nhiều, có thừa thãi, nhung nhúc
Related words
Related search result for "teem"
Comments and discussion on the word "teem"