Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
thus
/ðʌs/
Jump to user comments
phó từ
 • vậy, như vậy, như thế
  • he spoke thus
   hắn nói như vậy
 • vì vậy, vì thế, vậy thì
 • đến đó, đến như thế
  • thus far
   đến đó
  • thus much
   bấy nhiêu đó
Related search result for "thus"
Comments and discussion on the word "thus"