Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
split
/split/
Jump to user comments
tính từ
 • nứt, nẻ, chia ra, tách ra
ngoại động từ split
 • ghẻ, bửa, tách
 • chia ra từng phần
  • to split the job
   chia việc
  • to split a sum of money
   chia một số tiền
 • chia rẽ (ý kiến) về một vấn đề, làm chia rẽ, gây bè phái (trong một đảng phái)
 • (hoá học); (vật lý) làm vỡ (hạt nhân), tách (phân tử)
nội động từ
 • nứt, vỡ, nẻ
 • chia rẽ, phân hoá, không nhất trí
  • to split on a question
   không nhất trí về một vấn đề
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chia nhau
IDIOMS
 • to spit off (up)
  • làm vỡ ra; vỡ ra, tách ra
 • to split the difference
  • lấy số trung bình
  • thoả hiệp
 • to split hairs
  • chẻ sợi tóc làm tư
 • to split one's sides
  • cười vỡ bụng
 • to spilt on someone
  • (từ lóng) tố cáo ai; phản ai
 • to split one's vote
  • bỏ phiếu cho ứng cử viên đối lập
 • head is splitting
  • đầu nhức như búa bổ
Related search result for "split"
Comments and discussion on the word "split"