Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
urge
/ :d /
Jump to user comments
danh từ
 • sự thúc đẩy, sự thôi thúc
ngoại động từ
 • thúc, thúc giục, giục gi
  • to urge the horse onward
   thúc ngựa tiến lên
  • to urge someone to do something
   thúc giục ai làm điều gì
 • cố nài, cố gắng thuyết phục
  • the shopkeeper urged me to buy a hat
   nhà hàng nài tôi mua một cái mũ
 • nêu ra, đề xuất, by tỏ chủ trưng; dẫn chứng, viện chứng; nhấn mạnh
  • to urge the need for economy
   nêu lên vấn đề cần thiết phi tiết kiệm; nhấn mạnh sự cần thiết phi tiết kiệm
Related search result for "urge"
Comments and discussion on the word "urge"