Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
purge
/pə:dʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự làm sạch, sự thanh lọc
 • (chính trị) sự thanh trừng (ra khỏi đảng...)
 • (y học) thuốc tẩy, thuốc xổ; sự tẩy, sự xổ
ngoại động từ
 • làm sạch, gột rửa sạch, thanh lọc ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to be purged of (from) sin
   rửa sạch tội lỗi
 • (chính trị) thanh trừng
 • (y học) tẩy xổ; cho uống thuốc tẩy
 • chuộc, đền (tội)
 • (giải phẫu) (tội, nghi ngờ)
  • to purge someone of a charge
   giải tội cho ai
  • to purge onself of suspicion
   giải hết mọi nghi ngờ cho mình, minh oan cho mình
Related search result for "purge"
Comments and discussion on the word "purge"