Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bone
/boun/
Jump to user comments
danh từ
 • xương
  • frozen to the bone
   rét thấu xương
  • to be nothing but skin and bone
   gầy giơ xương
 • chất xương; chất ngà; chất ngà răng; chất sừng cá voi
 • đồ bằng xương; (số nhiều) con súc sắc, quân cờ...
 • số nhiều hài cốt
 • (số nhiều) bộ xương; thân thể
  • my old bones
   cái tấm thân già này
 • cái gây tranh chấp, cái gây bất hoà
  • bone of contention
   nguyên nhân tranh chấp, nguyên nhân bất hoà
  • to have a bone to oick with somebody
   có vấn đề tranh chấp với ai; có vấn đề thanh toán với ai
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đồng đô-la
IDIOMS
 • to be on one's bones
  • túng quẫn, đi đến chỗ túng quẫn
 • to bred in the bones
  • ăn vào tận xương tuỷ, không tẩy trừ được
 • what is bred in the bone will not go (come) out of the flesh
  • (tục ngữ) quen nết đánh chết không chừa
 • to cast [in] a bone between...
  • gây mối bất hoà giữa...
 • to cut price to the bone
  • giảm giá hàng tới mức tối thiểu
 • to feel in one's bones
  • cảm thấy chắc chắn, tin hoàn toàn
 • to have a bone in one's arm (leg)
  • (đùa cợt) mệt nhừ người không muốn nhấc tay (không buồn cất bước) nữa
 • to have a bone in one's throat
  • (đùa cợt) mệt không muốn nói nữa; không muốn mở miệng nữa
 • to keep the bone green
  • giữ sức khoẻ tốt; giữ được trẻ lâu
 • to make no bones about (of)
  • không do dự, không ngập ngừng; không nghi ngại gì; không giấu giếm
 • to make old bones
  • sống dai, sống lâu
ngoại động từ
 • gỡ xương (ở cá, ở thịt)
 • (từ lóng) ăn cắp, xoáy
IDIOMS
 • to bone up
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) học gạo (ôn đi, ôn lại)
Related search result for "bone"
Comments and discussion on the word "bone"