Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
boss
/bɔs/
Jump to user comments
danh từ
 • (từ lóng) ông chủ, thủ trưởng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ông trùm (của một tổ chức chính trị)
 • tay cừ (trong môn gì); nhà vô địch
ngoại động từ
 • (từ lóng) chỉ huy, điều khiển
  • to the show
   quán xuyến mọi việc
danh từ
 • cái bướu
 • (kỹ thuật) phần lồi, vấu lồi
 • (địa lý,địa chất) thế cán, thế bướu
 • (kiến trúc) chỗ xây nổi lên
danh từ, động từ
 • (như) bos
Related search result for "boss"
Comments and discussion on the word "boss"