Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
chair
/tʃeə/
Jump to user comments
danh từ
 • ghế
  • to take a chair
   ngồi xuống ghế
 • chức giáo sư đại học
 • chức thị trưởng
  • past (above) the chair
   trước đã làm thị trưởng
  • below the chair
   chưa làm thị trưởng bao giờ
 • ghế chủ toạ, ghế chủ tịch (buổi họp); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chủ tịch (buổi họp)
  • to address the chair
   nói với chủ tịch buổi họp
  • to take the chair
   làm chủ toạ buổi họp; khai mạc buổi họp
  • to sit (be) in the chair
   điều khiển cuộc họp
  • to leave the chair
   bế mạc cuộc họp
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ghế điện
  • to go to the chair
   bị lên ghế điện
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chỗ ngồi của nhân chứng (ở toà án)
 • (ngành đường sắt) gối đường ray
IDIOMS
 • chair! chair!
  • trật tự! trật tự!
ngoại động từ
 • cử làm chủ tịch, chọn làm chủ tịch
 • đặt lên kiệu rước, đặt vào ghế rồi khiêng bổng (người thắng cuộc trong cuộc đấu hoặc được bầu trong một cuộc tuyển cử)
 • làm chủ toạ (buổi họp)
Related search result for "chair"
Comments and discussion on the word "chair"