Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
climb
/klaim/
Jump to user comments
danh từ
 • sự leo trèo
 • vật trèo qua; vật phải trèo lên
ngoại động từ
 • leo, trèo, leo trèo
nội động từ
 • lên, lên cao
  • the aeroplane climbed slowly
   máy bay từ từ lên
 • (thực vật học) leo (cây)
 • (nghĩa bóng) leo lên tới, trèo lên tới
  • to climb to a position
   leo lên tới một địa vị
IDIOMS
 • to climb down
  • trèo xuống, tụt xuống
  • thoái bộ, thụt lùi, lùi lại
  • chịu thua, nhượng bộ
Related search result for "climb"
Comments and discussion on the word "climb"