Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
descent
/di'sent/
Jump to user comments
danh từ
 • sự xuống
  • to make a parachute descent
   nhảy dù xuống
 • sự hạ thấp xuống (độ nhiệt...)
 • sự dốc xuống; con đường dốc
 • nguồn gốc, dòng dõi; thế hệ, đời
  • to be of good descents
   nhiều thế hệ liên tiếp
 • sự truyền lại; sự để lại (tài sản...)
 • (quân sự) cuộc tấn công bất ngờ, cuộc đột kích (từ đường biển vào)
 • sự sa sút, sự suy sụp, sự xuống dốc
Related search result for "descent"
Comments and discussion on the word "descent"