Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
taint
/teint/
Jump to user comments
danh từ
 • sự làm hư hỏng, sự làm đồi bại, sự làm bại hoại, sự làm suy đồi
 • vết nhơ, vết bẩn, vết xấu, vết ô uế
  • the taint of sin
   vết nhơ của tội lỗi, vết tội lỗi
 • dấu vết của bệnh di truyền; điều xấu di truyền; dấu hiệu của sự nhiễm bệnh
  • there was a taint of madness in the family
   cả gia đình đều có máu điên
 • mùi hôi thối
  • meat free from taint
   thịt chưa có mùi hôi thối, thịt còn tươi
ngoại động từ
 • làm hư hỏng, làm đồi bại, làm bại hoại
  • greed tainted his mind
   lòng tham làm cho óc anh ta đồi bại hư hỏng
 • làm nhơ, làm ô uế, làm bẩn
 • để thối, để ươn (đồ ăn...)
  • tainted meat
   thịt ôi, thịt thối
nội động từ
 • hư hỏng, đồi bại, bại hoại
 • thối, ươn, ôi (đồ ăn)
  • fish taints quickly
   cá mau ươn
Related words
Related search result for "taint"
Comments and discussion on the word "taint"