Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cork
/kɔ:k/
Jump to user comments
danh từ
 • li e, bần
 • nút bần; phao bần (dây câu)
IDIOMS
 • to bob up like a cork
  • (xem) bob
 • to draw a cork
  • mở nút chai
  • đánh cho hộc máu mũi (quyền Anh)
ngoại động từ
 • đóng nút bần vào (chai); buộc phao bần vào (dây câu)
 • bôi đen (mặt) bàng than bần
Related words
Related search result for "cork"
Comments and discussion on the word "cork"