Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
match
/mætʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • diêm
 • ngòi (châm súng hoả mai...)
danh từ
 • cuộc thi đấu
  • a match of football
   một cuộc thi đấu bóng đá
 • địch thủ, đối thủ; người ngang tài, người ngang sức
  • to meet one's match
   gặp đối thủ
  • to have not one's
   không có đối thủ
 • cái xứng nhau, cái hợp nhau
  • these two kinds of cloth are a good match
   hai loại vải này rất hợp nhau
 • sự kết hôn; hôn nhân
  • to make a match
   tác thành nên một việc hôn nhân
 • đám (chỉ người định lấy làm vợ hay làm chồng)
  • she (he) is a good match
   cái đám ấy tốt đấy
ngoại động từ
 • đối chọi, địch được, sánh được, đối được
  • worldly pleasures cannot match those joys
   những thú trần tục không thể sánh được với những niềm vui này
 • làm cho hợp, làm cho phù hợp
  • they are well matched
   hai người hợp nhau lắm, hai người rất tốt đôi; hai người thật là kỳ phùng địch thủ
  • to match words with deeds
   làm cho lời nói phù hợp với việc làm
 • gả, cho lấy
nội động từ
 • xứng, hợp
  • these two colours do not match
   hai màu này không hợp nhau
Related search result for "match"
Comments and discussion on the word "match"