Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
enchant
/in'tʃɑ:nt/
Jump to user comments
ngoại động từ
  • bỏ bùa mê ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • làm say mê, làm vui thích
Related search result for "enchant"
Comments and discussion on the word "enchant"