Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
second
/'sekənd/
Jump to user comments
tính từ
 • thứ hai, thứ nhì
  • to be the second to come
   là người đến thứ nhì
  • to come in (finish) second
   về thứ hai, chiếm giải nhì
 • phụ, thứ yếu; bổ sung
  • second ballot
   cuộc bỏ phiếu bổ sung
IDIOMS
 • to be second to none
  • không thua kém ai
 • to learn something at second hand
  • nghe hơi nồi chõ
 • to play second fiddle
  • (xem) fiddle
danh từ
 • người về nhì (trong cuộc đua)
  • a good second
   người thứ nhì sát nút
 • người thứ hai, vật thứ hai; viên phó
  • second in command
   (quân sự) phó chỉ huy
 • người phụ tá võ sĩ (trong cuộc thử thách đấu gươm); người săn sóc võ sĩ
 • (số nhiều) hàng thứ phẩm (bánh mì, bột...)
danh từ
 • giây (1 thoành 0 phút)
 • giây lát, một chốc, một lúc
ngoại động từ
 • giúp đỡ, phụ lực, ủng hộ
  • will you second me if I ask him?
   nếu tôi hỏi nó thì anh có ủng hộ tôi không?
 • tán thành (một đề nghị)
  • to second a motion
   tán thành một đề nghị
IDIOMS
 • to second words with deeds
  • nói là làm ngay
ngoại động từ
 • (quân sự) thuyên chuyển; cho (một sĩ quan) nghỉ để giao công tác mới
 • biệt phái một thời gian
Related search result for "second"
Comments and discussion on the word "second"