Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
pin
/pin/
Jump to user comments
danh từ
 • ghim, đinh ghim
 • cặp, kẹp
 • chốt, ngõng
 • ống
 • trục (đàn)
 • (số nhiều) (thông tục) cẳng, chân
  • to be quick on one's pin
   nhanh chân
 • thùng nhỏ (41 quoành galông)
IDIOMS
 • I don't care a pin
  • (xem) care
 • in a merry pin
  • (từ cổ,nghĩa cổ) vui vẻ, phấn khởi
 • plus and needles
  • cảm giác tê tê buồn buồn, cảm giác như có kiến bò
   • to have pins and needles in one's legs
    có cảm giác như kiến bò ở chân
 • to be on pins and needles
  • bồn chồn (bứt rứt) như ngồi phải gai
ngoại động từ
 • ((thường) + up, together) ghim, găm, cặp, kẹp
  • to pin up one's hair
   cặp tóc
  • to pin sheets of paper together
   ghim những tờ giấy vào với nhau
 • chọc thủng bằng đinh ghim; đâm thủng bằng giáo mác
 • ghìm chặt
  • to pin something against the wall
   ghìm chặt ai vào tường
 • ((thường) + down) bắt buộc (ai phải giữ lời hứa...), trói chặt (ai... phải làm gì)
  • to pin someone down to a promise
   buộc ai phải giữ lời hứa
  • to pin someone down to a contract
   trói chặt ai phải theo đúng giao kèo
 • rào quanh bằng chấn song
IDIOMS
 • to pin one's faith upon something
  • (xem) faith
 • to pin one's hopes
  • (xem) hope
Related search result for "pin"
Comments and discussion on the word "pin"