Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
freeze
/fri:z/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đông vì lạnh, sự giá lạnh; tình trạng đông vì lạnh
 • tiết đông giá
 • sự ổn định; sự hạn định (giá cả, tiền lương...)
nội động từ froze, frozen
 • đóng băng
 • đông lại (vì lạnh), lạnh cứng
 • thấy lạnh, thấy giá
 • thấy ớn lạnh, thấy ghê ghê (vì sợ)
ngoại động từ
 • làm đóng băng
 • làm đông, làm lạnh cứng
  • to freeze someone to death
   làm ai chết cóng
 • ướp lạnh (thức ăn)
 • làm (ai) ớn lạnh
 • làm lạnh nhạt (tình cảm)
 • làm tê liệt (khả năng...)
 • ngăn cản, cản trở (sự thực hiện)
 • ổn định; hạn định (giá cả, tiền lương...)
IDIOMS
 • to freeze on
  • (từ lóng) nắm chặt lấy, giữ chặt lấy
 • to freeze out
  • cho (ai) ra rìa
 • to freeze over
  • phủ đầy băng; bị phủ đầy băng
 • to freeze someone's blood
  • làm ai sợ hết hồn
 • frozen limit
  • (thông tục) mức chịu đựng cao nhất
Related search result for "freeze"
Comments and discussion on the word "freeze"