Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
operate
/'ɔpəreit/
Jump to user comments
nội động từ
 • hoạt động (máy...)
 • có tác dụng
  • it operates to our advantage
   điều đó có lợi cho ta
  • regulations will operate from Jan 1st
   nội quy sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng giêng
  • the medicine did not operate
   thuốc đó không có tác dụng
 • lợi dụng
  • to operate on somebody's credulity
   lợi dụng cả lòng tin của ai
 • (y học) mổ
  • to operate on a patient
   mổ một người bệnh
 • (quân sự) hành quân
 • đầu cơ
  • to operate for a rise
   đầu cơ giá lên
ngoại động từ
 • làm cho hoạt động, cho chạy (máy...); thao tác
 • đưa đến, mang đến, dẫn đến
  • energy operates changes
   nghị lực dẫn đến những sự thay đổi
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thi hành, thực hiện, tiến hành
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đưa (nhà máy...) vào sản xuất; khai thác (mỏ...); điều khiển (xí nghiệp...)
Related search result for "operate"
Comments and discussion on the word "operate"