Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
lui
Jump to user comments
danh từ
 • nó, hắn, anh ấy, ông ấy, bà ấy, cô ấy
  • C'est lui
   chính nó
  • C'est à lui
   cái ấy là của nó
  • Parlez-lui
   hãy nói với nó
  • De lui-même
   tự nó
  • Tu vas voir ta soeur, dis-lui bonjour de ma part
   cậu đi thăm chị cậu, cho tớ gửi lời chào bà ta
Related search result for "lui"
Comments and discussion on the word "lui"