Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
peg
/peg/
Jump to user comments
danh từ
 • cái chốt, cái ngạc
 • cái móc, cái mắc (áo, mũ)
 • cái cọc (căng dây lều)
 • miếng gỗ chèn (lỗ thùng...)
 • núm vặn, dây đàn
 • cái kẹp phơi quần áo ((cũng) clothes peg)
 • rượu cônhắc pha xô-đa
 • (nghĩa bóng) cớ, lý do, cơ hội; đề tài
  • a peg to hang on
   cớ để vin vào, cơ hội để bám vào; đề tài để xoáy vào
IDIOMS
 • a square peg in a round hole
 • a round peg in a square hole
  • (xem) hole
 • to put someone on the peg
  • (quân sự), (từ lóng) đưa ai ra ban chỉ huy vì một lỗi gì
 • to take someone down a peg or two
  • làm nhục ai; làm cho ai hết vênh váo, làm cho ai co vòi lại
ngoại động từ
 • đóng chốt, đóng cọc (để giữ chặt)
 • (+ down) ghìm chặt, hạn chế, câu thúc, kiềm chế
  • to peg someone down to rules
   câu thúc ai theo đúng luật lệ, ghìm ai theo đúng luật lệ
  • to peg someone down to his work
   ghim chặt ai vào công việc
 • ghìm không cho lên xuống (giá hối đoái)
 • ổn định (giá cả...)
 • (từ lóng) ném (đá...)
 • ghi (điểm số) bằng chốt (chơi kipbi)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vạch mặt chỉ tên là
  • to peg somebody as a scoundred
   vạch mặt chỉ tên ai là một thằng vô lại
nội động từ (+ at)
 • cầm chốt đánh vào, cầm cọc đánh vào; cầm chốt nhắm vào, cầm cọc nhắm vào; đâm thủng bằng chốt, đam thủng bằng cọc
 • ném đá vào
IDIOMS
 • to peg away at
  • kiên trì làm, bền bỉ làm (việc gì)
 • to peg out
  • đánh dấu ranh giới bằng cọc
  • chạm bóng vào cọc kết thúc cuộc đấu (critkê)
  • (từ lóng) chết ngoẻo, phăng teo; sạt nghiệp
Related search result for "peg"
Comments and discussion on the word "peg"