Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
provide
/provide/
Jump to user comments
nội động từ
 • ((thường) + for, against) chuẩn bị đầy đủ, dự phòng
  • to provide for an entertaiment
   chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc tiếp đãi
  • to provide against an attack
   chuẩn bị đầy đủ cho một tấn công, dự phòng chống lại một cuộc tấn công
 • ((thường) + for) cung cấp, chu cấp, lo cho cái ăn cái mặc cho; lo liệu cho
  • to provide for a large family
   lo cái ăn cái mặc cho một gia đình đông con
  • to be well provided for
   được lo liệu đầy đủ cái ăn cái mặc, được cung cấp đầy đủ
ngoại động từ
 • ((thường) + with, for, to) cung cấp, kiếm cho
  • to provide someone with something
   cung cấp cho ai cái gì
  • to be well provided with arms and ammunitions
   được cung cấp đầy đủ súng đạn
  • to provide something for (to) somebody
   kiếm cái gì cho ai
 • (pháp lý) quy định
  • to provide that
   quy định rằng
  • a clause which provides that the tenant shall be held responsible for repairs
   điều khoản quy định rằng người thuê có trách nhiệm sửa chữa
 • (sử học), (tôn giáo) (+ to) chỉ định, bổ nhiệm (ai vào một thánh chức có lộc)
Related search result for "provide"
Comments and discussion on the word "provide"